วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตร์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 


สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 46 จำกัด
----------------------------
 
                 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก โดยนางนัคมน เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวภัคจิรา มันทากาศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 46 จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังผลการดำเนินกิจการ ประจำปี 2564 โดยมี นาวาอากาศเอก ชัชวาล คุณเจริญ รองผู้บังคับการองบิน 46 เป็นประธานการประชุม 
                 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 46 จำกัด ตรวจสอบบัญชีโดย นางอัญชลี อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับ ดีมาก มีสมาชิก 1,080 คน มีทุนดำเนินงาน 705.28 ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี 32.28 ล้านบาท สามารถคืนผลตอบแทนให้แก่สมาชิกได้ 27.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.67 ของกำไรสุทธิ ในการนี้หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ได้สอนแนะการนำเอาแอปพลิเคชั่น Smart me และ Smart Member มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการบันทึกบัญชีครัวเรือน และตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
FONTSIZE
 

จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน

   ในครัวเรือน

สภาวิชาชีพบัญชี

   กลุ่มเกษตรกร Online