วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตถ์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 
สื่อการเรียนรู้
 
  เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตรผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 7
        ภาพรวมกระบวนงานสอบบัญชี
      กฎหมาย ระเบียบฯ
      บรรยายมาตรฐานการสอบบัญชี
      กระบวนงานและเทคนิคฯ (รายได้และค่าใช้จ่าย)
      นำเสนอ INPUT FORM
      กระบวนงานและเทคนิคฯ (ลูกหนี้_สินเชื่อ)
      มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในฯ
      กระบวนงานและเทคนิคฯ (ธุรกิจจัดหา_รวบรวม)
      การตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคาร
      การบรรยายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      การตรวจสอบเงินลงทุน สินทรัพย์ถาวรฯ_
      ว53 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนฯ
      บทบาทผู้ช่วย
      สอนผู้ช่วย_วิเคราะห์งบการเงิน
      การประสานงานเพื่อการตรวจสอบบัญชี
  การปรับปรุงบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ งบทดลอง การปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน
  โครงสร้างสหกรณ์ บทบาท กำกับของสมาชิก
  บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
  บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
  บทบาทหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
FONTSIZE

 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน