วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ค่านิยมหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
แผน-ผลการปฏิบัติงาน
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วยงาน
Intranet
E-mail
สตท.6
สตส.อุตรดิตถ์
สตส.พิจิตร
สต.เพชรบรูณ์
สตส.นครสวรรคฺ์
สตส.กำแพงเพชร
สตส.ตาก
สตส.สุโขทัย

 

 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

      ถาที่ตั้ง
       พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
       ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2545
         ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2549
       คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1001/2553
              คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53/2553
              คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 177/2552
              คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่113/2551
              คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 784/2550
              คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่154/2549
 
  ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
       แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
       แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
       แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์
 
   ข้อมูลที่เปิดเผยได้
        ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลามาตรฐานงานให้ บริการ พ.ศ.2551
         ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
         ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
         แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ.2552-2555)
         แผนยุทธศาสตร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ.2548-2551)
         แผนยุทธศาสตร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ.2552-2555)
         แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ.2552-2555) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
         เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  เล่มที่ 3 
         พระราชบัญญัติสหกรณ์
         พระราชกฤษฎีกา
         ราชกิจจานุเบกษา / กฎกระทรวง
         ระเบียบ
         คำสั่ง
         ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2550
                     หนังสือที่ กษ0400.6/382 ลว. 29 มีนาคม 2550
                     เอกสารแนบท้ายประกาศ
         ประกาศอื่น
         อื่น ๆ
 
  ข้อมูลส่วบุคคล 
       ข้อมูลส่วนบุคคล
        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
        เว็บบอร์ดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
        ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
      ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
              สถานที่ตั้ง
 
       
 
     
 
      
    
 
 
FONTSIZE

 
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2563

แจ้งข่าวประจำวัน